นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติธรรม ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Home

Written by Super User

page60100501

 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติธรรม ศึกษาดูงานการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (5 ต.ค. 60) นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอำเภอแม่สะเรียง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติธรรม ซึ่งประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำศาสนา จำนวน 90 คน ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 จะศึกษาดูงานการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5- 6 ตุลาคม 2560 โดยจะศึกษาวิถีความเป็นอยู่พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และกิจกรรมล่องแม่น้ำศึกษาวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำสาละวิน ที่ บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา แต่กลับไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติธรรม เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนที่แตกต่างกันในแต่ละมิติมาใช้ในการศึกษาอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศด้วยสันติวิธี