อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายคำประกาศเจตนารมณ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

Home

Written by Super User

S 122126345

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายคำประกาศเจตนารมณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ประกอบพิธีถวายคำประกาศเจตนารมณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ด้าน นายสุรนาถ ขุนศรี พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ให้กับราษฎรทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยนำคณะวิทยากรครูฝึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ลงพื้นที่ถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ราษฎรเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไปปฏิบัติ จำนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในทุกพื้นที่ของประเทศ จนนำไปสู่การที่ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต