หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดงานวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 41

Home

Written by Super User

page601009

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดงานวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 41 พร้อมส่งเสริมงานพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ครบรอบปีที่ 41 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ร่วมกับกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคีเครือข่าย ที่ อาคารกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านคอนผึ้ง ตำบลแม่คะตอวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและบุคลากรของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ตลอดจนระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพลผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมงานพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามนโยบายของรัฐบาล มีภารกิจพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร และยังมีแผนงานการมีส่วนร่วมในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ตลอดจนปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ยังได้เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ