Home

Home

Written by Super User

page0007

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเยาวชนในพื้นที่ร่วมทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามพืชเสพติด

พันเอกภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำกำลังพล ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.22 (แม่ตื่น) เข้าปฏิบัติการทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่รอยต่ออำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กับ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 3 แปลง พื้นที่ 3.37 ไร่ โดยปฏิบัติการครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเยาวชนและราษฎรหมู่บ้านแม่ระดาใน บ้านขุนหาด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมปฏิบัติการทำลายไร่ฝิ่น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและราษฎรในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามพืชเสพติด ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด

นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเยาวชนและราษฎรที่ร่วมปฏิบัติการทำลายไร่ฝิ่นในครั้งนี้ พร้อมกับพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามพืชเสพติด ตลอดจนเป็นแนวร่วมในการป้องกันยาเสพติดให้ห่างไกลจากชุมชน

ทั้งนี้  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่เป้าหมายแล้ว 2 ครั้ง จำนวน 485 แปลง พื้นที่ 463.76 ไร่ โดยแปลงฝิ่นส่วนใหญ่จะปลูกกระจายเป็นหย่อมซ่อนอยู่ในหุบเขาลึก เมื่อทางเจ้าหน้าที่ไปถึงไร่ฝิ่นจึงไม่พบผู้กระทำผิด และมีหลายแปลงที่มีร่องรอยของการกรีดผลฝิ่นไปแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตัดทำลายไร่ฝิ่นแล้วทั้งหมด 

Written by Super User

page0006

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนต้นน้ำ” ที่โรงเรียนบ้านละอุบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้จัดโครงการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนต้นน้ำ” ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่รวม 100 คน เพื่อให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศต้นน้ำ และตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ เป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศต้นน้ำ ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทของตนเอง ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน นำความรู้ได้รับการอบรมไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นของตน และนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงกล่าวว่า ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในฐานะผู้ผลิตของระบบนิเวศต้นน้ำถูกบุกรุกทำลายเป็นอย่างมาก ตลอดจนพื้นที่ระบบนิเวศต้นน้ำเองก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น จนส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนเกิดเหตุน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ส่วนในช่วงฤดูร้อนก็เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี โครงการดังกล่าว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลักในระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศต้นน้ำ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการต้นน้ำ ,ระบบนิเวศต้นน้ำและการแนะนำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ ,การจัดการไฟป่า ,บทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ,การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมฝึกปฏิบัติตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ ,กิจกรรมการเป็นนักสืบสายน้ำ ,กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศต้นน้ำ เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศต้นน้ำต่อไป 

Written by Super User

page0005

 

บรรยากาศงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2560 ที่วัดอมราวาส อำเภอแม่สะเรียง เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนต่างเข้ามาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี งบประมาณ 2560  ณ บริเวณวัดอมราวาส ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ตลอดจนสร้างทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการหมุนเวียน

บรรยากาศภายในงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนต่างเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด อาทิ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว รองเท้า และอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น โดยสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาจำหน่ายในงานจะราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ประมาณ ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 40 ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาเลือกซื้อหาสินค้า ที่งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2560 ตามวันและสถานที่ ดังกล่าว

Written by Super User

page0004

 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ปล่อยรถลำเลียงไม้ของกลางแปรรูป กว่า 2 พันแผ่น และไม้ท่อน กว่า 2 ร้อยท่อน ส่งมอบไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

          ณ บริเวณจุดตรวจหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเล็ก วงษา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการปล่อยขบวนรถขนย้ายไม้ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่งไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อู่บกพหลโยธิน ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 974 / 2559 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 

          การเคลื่อนย้ายไม้ของกลางในครั้งนี้ เป็นไม้ของกลางที่สิ้นสุดการดำเนินคดี จาก 16 หน่วยป้องกันรักษาป่า ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 201 ท่อน ปริมาตร 36.69 ลูกบาศก์เมตร และไม้สักแปรรูป จำนวน 2,637 แผ่น ปริมาตร 47.86 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรทั้งสิ้น จำนวน 84.55 ลูกบาศก์เมตร โดยไม้ของกลางดังกล่าว จะนำไปรวมกับไม้ของกลางที่สิ้นสุดคดีแล้วจากหน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศ เพื่อไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ต่อไป