Home

Home

Written by Super User

14889100

 

ชุดค้นหา พบร่างของเด็กชาย หนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่บ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 38 กิโลเมตร ด้านญาติผู้เสียชีวิตจะทำการฌาปนกิจพร้อมกันกับผู้เป็นแม่

วันนี้ (26 ก.ย. 60) เวลา 14.00 น. ชุดค้นหาผู้สูญหาย ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 36 ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย และราษฎรบ้านแม่ลางิ้ว ได้พบร่างของ เด็กชายธนโชค บรรพตดิลก แล้ว ที่ บริเวณบ้านแม่ต๊อบ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 38.5 กิโลเมตร และห่างจากจุดที่เมื่อวานนี้ พบร่างของ นางสุดา บรรพตดิลก บริเวณลำห้วยแม่กี๊ ประมาณ 6 กิโลเมตร

ทั้งนี้ นางสุดา บรรพตดิลก อายุ 54 ปี มารดา พร้อมเด็กชายธนโชค บรรพตดิลก อายุ 8 ปี บุตรชาย ได้ถูกน้ำป่าพัดไปต่อหน้าต่อตาครอบครัวและเพื่อนบ้าน จากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่ บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา โดยทางญาติผู้เสียชีวิตจะเคลื่อนย้ายศพของ เด็กชายธนโชค บรรพตดิลก ไปบำเพ็ญกุศลและทำการการฌาปนกิจพร้อมกับมารดา ที่ สุสานบ้านแม่ลางิ้ว ในวันนี้

Written by Super User

page600926

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะทำงานและตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอเพื่อเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมคัดเลือกคณะทำงานและตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก ทั้ง 7 ตำบลของอำเภอแม่สะเรียง เข้าทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ จำนวน 21 คน และตัวแทนคณะบริหาร จำนวน 5 คน เพื่อตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมค่านิยมในหลักประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ภายใต้หลักการ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยสภาเด็กและเยาวชน จะมีหน่วยงานราชการในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา ที่คอยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อจะผลักดันสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง เป็นองค์กรที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ผลักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้มี “สภาเด็กและเยาวชน” ในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ จังหวัดถึงระดับชาติ ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจะมีโครงสร้างและกลไกลที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ  

Written by Super User

page600925

หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่ชุดค้นหา ยังคงติดตามค้นหาสองแม่ลูก ที่สูญหายจากเหตุน้ำป่า อย่างต่อเนื่อง

พันเอก ภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำกำลังพลมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่ บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ พันเอก.สมเจตตะต์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนราษฎรบ้านแม่ลางิ้ว ในการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ และการติดตามค้นหา นางสุดา  บรรพตดิลก อายุ 54 ปี มารดา และเด็กชายธนโชค บรรพตดิลก  อายุ 8 ปี บุตรชาย ที่สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา โดยที่ในที่ประชุม มีมติให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชากรได้รับผลกระทบจำนวน 250 คน 65 ครอบครัว มีบ้านบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลัง สะพานเสียหาย จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 450 ไร่ โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ ตลอดจนนำเครื่องจักรเข้าตัดถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ชั่วคราว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่เสียหาย และติดตามค้นหน้าผู้ที่สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง

Written by Super User

73642

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านโพซอ ตำบลเสาหิน เพื่อสำรวจความเสียหาย และมอบความช่วยเหลือเบื้อต้นให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายชาญยุทธ มุขดาร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ บ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จากเหตุฝนตกหนักสะสม เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้สะพานข้ามคลองบ้านโพซอเสียหาย จำนวน 1 แห่ง บ้านเรือนราษฎรเสียหาย จำนวน 3 หลัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพิทักษ์ป่าโพซอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์สาละวิน เสียหายทั้งหลัง และพื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวน 80 ไร่ ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่สะเรียง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับราษฎร