Home

Home

Written by Super User

page600920

 

กฟผ.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบจ่ายไฟฟ้า จากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวนกว่า 20 ต้น ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักลมกรรโชกแรง

นายอานุภาพ อรรณพ ณ อยุธยา ผู้จัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ได้เกิดเหตุวาตภัยฝนตกหนัก ในพื้นที่ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูง ช่วง กิโลเมตรที่ 40 – กิโลเมตรที่ 45 ของทางหลวงหมาย 108 แม่สะเรียง – ฮอด ล้มเสียหายประมาณ 20 ต้น ส่งผลให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง กฟผ.อำเภอแม่สะเรียง ได้เดินเครื่องยนต์รถจ่ายไฟฟ้าเคลื่อนที่เพื่อทำการจ่ายไฟฟ้า แต่สามารถทำการจ่ายไฟฟ้าได้เฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจเท่านั้น และทาง กฝผ.อำเภอแม่สะเรียงได้รีบดำเนินการซ่อมแซมระบบจ่ายไฟเพื่อให้พื้นที่รอบนอกมีไฟฟ้าใช้ ซึ่งคาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ กฟภ.อำเภอแม่สะเรียง กำลังดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าฮอด ถึงอำเภอแม่สะเรียง งบประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย ตลอดจนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

Written by Super User

 0028

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการค้ามนุษย์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ห้องประชุมโรงแรมมิตรอารีย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเพื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันขบวนการ และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงจากสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ และกิจกรรมกลุ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่าย

ด้าน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ของขบวนการค้ามนุษย์ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ ประกอบกับเป็นช่วงวัยที่อาจจะเชื่อใจไว้ใจคนง่าย การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองจากขบวนการค้ามนุษย์ และนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนในโรงเรียนและในชุมชน ต่อไป

Written by Super User

page600915

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรหลักการจัดการป่าชุมชน ประจำปี 2560 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการป่าชุมชนแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

วันนี้ (15 ก.ย. 60) นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรหลักการจัดการป่าชุมชน ประจำปี 2560 ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2560 โดยมีราษฎรจากหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมอบรม จำนวน 440 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการป่าชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการป่าชุมชน และให้เข้าร่วมอบรมเขียนแผนงานและโครงการในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยาการจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และภาคเครือข่าย ในหัวข้อแนวคิดและหลักการในการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน หัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หัวข้อระเบียบและกฎหมายด้านป่าไม้ที่ชุมชนควรทราบ และหัวข้อการบริหารจัดการป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ด้าน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรหลักการจัดการป่าชุมชน จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นต่างๆ เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาให้ป่าชุมชนในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารและใช้สอยตามธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Written by Super User

page60091501

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการนักศึกษา กศน.อำเภอสบเมย ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของนักศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา

นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการนักศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอสบเมย ประจำปี 2560 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน.อำเภอสบเมย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถ โดยมีนักศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.อำเภอสบเมย ตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และการแสดงจาก นักศึกษา กศน.อำเภอสบเมย การประกวดโครงงานวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ทั้งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และได้เชิญชวนประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว โดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และตอบสนองเจตนารมณ์ของวันสำคัญดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ