Home

Home

Written by Super User

page600913

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนตำบลแม่เหาะ ทั้ง 13 หมู่บ้าน

นายสุรนาถ ขุนศรี พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง นำคณะวิทยากรครูฝึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เกษตรอำเภอแม่สะเรียง ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนตำบลแม่เหาะ จากทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในหมู่บ้านของตน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ด้าน พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าคณะวิทยากรครูฝึกระดับอำเภอ กล่าวว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการแนะแนวทางให้คนหันมาพึ่งตนเองเป็นลำดับแรก โดยเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคลและระดับครอบครัว ซึ่งเป็นจะการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในทุกพื้นที่ของประเทศ จนนำไปสู่การที่ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

Written by Super User

page600912

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่

นายชาญยุทธ มุขดาร์ ปลัดอาวุโส หัวหน้างานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ หรือ นตผ.อ กับผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 58 ราย ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียน OTOP การขอเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน การพัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างคณะอนุกรรมการ นตผ.อ กับผู้ประกอบการ ภายในการประชุมมีการสาธิตการชงกาแฟสด “หอมเหาะ” ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลแม่เหาะ และสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน “กาบเกี๋ยง” ขนมพื้นเมืองของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียงมี ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงหลายชนิด อาทิ ศรีนวลน้ำพริกกุ้ง สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว และเสื้อไตลายปัก กลุ่มเสื้อไตบ้านโป่ง สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะมุ่งพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

Written by Super User

DSC00735

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของนักศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา

วันนี้ (8 ก.ย. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการนักศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2560 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียง ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละ กศน.ตำบล ทั้ง 7 แห่ง ในอำเภอแม่สะเรียง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถ โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียง ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.อำเภอแม่สะเรียง ตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน พร้อมกันนี้ นายยนต์ ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง ได้อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2560

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 12 ท่าน นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สะเรียง การแสดงจาก นักศึกษา กศน.ตำบล ทั้ง 7 แห่ง การประกวดร้องเพลง การประกวดโครงงานวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ทั้งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และได้เชิญชวนประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว โดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และตอบสนองเจตนารมณ์ของวันสำคัญดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

Written by Super User

DSC00604

อำเภอแม่สะเรียง จัดงานมหกรรมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการระดับตำบล ประจำปี 2560 เพื่อยกระดับพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอและร่วมกันแก้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพท้องถิ่น

วันนี้ (7 ก.ย. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการระดับตำบล ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ ของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนยกระดับพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอและร่วมกันแก้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพท้องถิ่น อีกทั้งติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยมีบุคคลากรสาธารณสุขในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ครู (ก) กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชน จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ และกระบวนการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ และประเมินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นกิจกรรมการบริการจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ตลอดจนการประกวดผลการดำเนินงานหรือการนำเสนอนวัตกรรมของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค ตามประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ด้าน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานอนามัยแม่และเด็ก สุขภาพจิตปัญหาการฆ่าตัวตาย และปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่