Home

Home

Written by Super User

page600905

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนกันยายน ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม เพื่อเยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

วันนี้ (5 ก.ย. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนกันยายน 2560 ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยระเบียบวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงระหว่างวันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2560 และการเตรียมความพร้อมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ในห้วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ในโอกาสนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมประชุม ร่วมกันปลูกต้นพยุง ตามโครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า การประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ได้เยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ และขอฝากให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันทำความดีด้วยการเป็นจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนได้ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2560

ทั้งนี้ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจรของอำเภอแม่สะเรียงประจำเดือนตุลาคม ที่ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

Written by Super User

59800111

 

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง แก่ประชาชนในพื้นที่

นายชาญยุทธ มุขดาร์ ปลัดอาวุโส หัวหน้างานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ที่ สวนสาธารณะหนองตะหึกแดง หมู่ 10 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีฝ่ายปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคประชาชนในการทำกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แก่ภาคประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายเชิงรุกเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ แม่น้ำ คู คลองทั่วประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ต้องพิจารณาไปถึงการอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากครัวเรือน ซึ่งไหลไปลงสู่แม่น้ำในที่สุด การอนุรักษ์และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลองจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และมีความยั่งยืน 

 

Written by Super User

389773001

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 2,000 ครัวเรือน

วันนี้ (3 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1,000 ครอบครัว ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอาหารเลี้ยงราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่วันนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 10-26 กรกฎาคม และวันที่ 24- 29 สิงหาคม 2560 ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ในอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบ 1,587 ครัวเรือน รวม 5,934 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม 237 ไร่

จากนั้น เวลา 14.00 น. นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอสบเมย จำนวน 1,000 ครอบครัว ที่ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Written by Super User

page600831

คณะกรรมการคัดเลือกชุมชนและบุคคลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ในเขตภาคเหนือ ลงพื้นที่ประเมินผลงาน บ้านห้วยโผ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสนอขอรับพระราชทาน ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ขั้นที่ 1 จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (31 ส.ค. 60) พลโท เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนและบุคคลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ในเขตภาคเหนือ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจประเมินผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของบ้านห้วยโผ เพื่อเสนอขอรับพระราชทาน ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ขั้นที่ 1 จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ ยังดำเนินการตรวจประเมิน นายภาษีเจริญ พิสสมัย รองประธานฝ่ายสนับสนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอเชื่อเข้ารับพระราชทานเข็ม “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บ้านห้วยโผ มีพื้นที่ป่า 6,500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4,000 ไร่ พื้นที่ป่าใช้สอย 2,000 ไร่ และพื้นที่ป่าอยู่อาศัย 500 ไร่ มีคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยโผ และเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านห้วยโผ ดำเนินการจัดการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีใช้กฎระเบียบป่าชุมชนของหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการดูแลพื้นที่ป่า ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรในหมู่บ้านหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อาทิ การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ และการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาพระราชทาน“พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ขั้นที่ 1 จะพระราชทานให้แก่กลุ่มราษฎรที่ได้รวมตัวกันรักษาป่าจนเป็นที่ยอมรับ จากประชาชนในระดับ ตำบล อำเภอ และจังหวัด มีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้ ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าที่เหมาะสม มีพื้นที่ดูแลรักษาไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และสภาพป่าบางส่วนอยู่ในระหว่างฟื้นตัวตามธรรมชาติ ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้