Home

Home

Written by Super User

600901

อำเภอแม่สะเรียง เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการระดับตำบล ประจำปี 2560 เพื่อร่วมกันวางแผนกระบวนการจัดการสุขภาพระดับท้องถิ่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการระดับตำบล  ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีบุคคลากรสาธารณสุขในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพแม่สะเรียง ครู (ก) กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชน จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันวางแผนกระบวนการจัดการสุขภาพระดับหมู่บ้านและตำบล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของแต่ละท้องถิ่น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ และกระบวนการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ และประเมินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นกิจกรรมการบริการจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตลอดจนการประกวดผลการดำเนินงานหรือการนำเสนอนวัตกรรมของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค ตามประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ด้าน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานอนามัยแม่และเด็ก สุขภาพจิต (ปัญหาการฆ่าตัวตาย) และปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่ 

Written by Super User

page60082901

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบอาคารหอพักนักเรียน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) ให้กับมูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่

วันนี้ (29 ส.ค. 60) นายคาซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มชวโรจน์ ประมูลนิธิคริสเตียนบริการแบ๊บติสท์ ร่วมกันเปิดอาคารหอพักนักเรียนมูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาชนที่ด้อยโอกาสและเด็กวัยเรียนที่พิการทางร่างกายในพื้นที่ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จริยธรรม และเป็นศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเยาวชนของชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพักชั้นเดียว พร้อมห้องน้ำ และโรงอาหาร จำนวน 3,615,000 บาท จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) และได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 619,508 บาท จากชมรมศิษย์เก่ามูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) คริสต์ศาสนิกชนอำเภอแม่สะเรียง ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในหอพัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตนขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารหอพัก ดังกล่าว ทำให้มูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) อำเภอแม่สะเรียง สามารถรองรับและช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสได้มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะเป็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศ ต่อไป

ทั้งนี้ หอพักนักเรียนมูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) อำเภอแม่สะรียง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ทางมูลนิธิดรุณาธร ได้เริ่มให้ความช่วยเหลืองบประมาณหอพักและงบประมาณดูแลนักเรียน โดยในปัจจุบันหอพักนักเรียนมูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) อำเภอแม่สะรียง มีนักเรียนในความดูแลทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ชั้นประถมถึงระดับชั้นมัธยมและอาชีวะศึกษา จำนวน 55 คน ซึ่งอาคารหอพักหลังใหม่ จากความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น จะมีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ในความดูแลของมูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์) 

Written by Super User

page600829

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ จากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ ตำบลสันติคีรีและตำบลแม่ลาหลวง เมื่อคืนที่ผ่านมา

วันนี้ (29 ส.ค. 60) ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชน จากเหตุการณ์ฝนตกหนักสะสม เมื่อคืนที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของอำเภอแม่ลาน้อย  โดยที่บ้านหัวลา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดเหตุดินสไลด์และต้นไม้ใหญ่ล้มปิดทับเส้นทางสัญจรหลายจุด ขณะที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้เส้นทางสัญจรเสียหายหลายจุด จนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ตลอดจนน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่ลาน้อยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนที่มีอุปกรณ์รถไถ จะเข้าเคลียร์พื้นที่และเส้นทางสัญจร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเที่ยงวันนี้

 

Written by Super User

66860

 

ฝ่ายปกครองเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิดเหตุสาธารณะภัย หลังศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 6 แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนประชาชนอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน หลังสถานีเตือนภัยแจ้งเตือนระดับน้ำแม่ยวมที่สูงขึ้น

นายทะนงศักดิ์ นิรากรณ์ หัวหน้าศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 6 แม่สะเรียง เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำแม่ยวม ของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ที่บริเวณสะพานแม่น้ำยวม บ้านหนองป่าแขม ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. ของเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ส.ค. 60) ระดับน้ำบริเวณสะพานแม่น้ำยวม อยู่ที่ 2.18 เมตร เป็นระดับสัญญาณเตือนไฟสีเหลือง ทางศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 6 แม่สะเรียง จึงได้ประกาศแจ้งเตือนภัย และประสานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำแม่ยวม ตลอดจนพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ทั้งนี้ยังพบว่า ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา ได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอขุนยวม เกรงว่าจะส่งผลให้ลำน้ำแม่ยวมมีปริมาณและระดับน้ำเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หากเข้าสู่สภาวะวิกฤต ลำน้ำแม่ยวมจะอยู่ในระดับ 2.80 เมตร

ด้าน นายสัมพันธ์ กันทะวงศ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ได้ประสานไปยังกำนัน ผู้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ขอให้ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่ แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ตลอดจนสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป