Home

Home

Written by Super User

DSC01163001AAA

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสารอบแรก ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (10 ต.ค. 60) นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบแรก ที่ ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 จำนวน 234 คน ที่หอประชุมอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ อำเภอสบเมย มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  จำนวน 1,478 คน โดยแบ่งเป็นงานจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 447 คน ประเภทงานโยธา จำนวน 72 คน ประเภทงานบริการประชาชน จำนวน 537 คน ประเภทงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 171 คน ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 57 คน ประเภทงานขนส่งจำนวน 59 คน ประเภทงานแพทย์ จำนวน 92 คน และประเภทงานจราจร จำนวน 43 คน โดย ห้วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะอยู่ระหว่างวันที่ 18 -31 ตุลาคม 2560

Written by Super User

page601009

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดงานวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 41 พร้อมส่งเสริมงานพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ครบรอบปีที่ 41 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ร่วมกับกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคีเครือข่าย ที่ อาคารกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านคอนผึ้ง ตำบลแม่คะตอวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและบุคลากรของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ตลอดจนระลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพลผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมงานพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามนโยบายของรัฐบาล มีภารกิจพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร และยังมีแผนงานการมีส่วนร่วมในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ตลอดจนปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ยังได้เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ 

Written by Super User

S 122126345

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายคำประกาศเจตนารมณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ประกอบพิธีถวายคำประกาศเจตนารมณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ด้าน นายสุรนาถ ขุนศรี พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ให้กับราษฎรทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยนำคณะวิทยากรครูฝึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ลงพื้นที่ถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ราษฎรเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไปปฏิบัติ จำนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในทุกพื้นที่ของประเทศ จนนำไปสู่การที่ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

Written by Super User

page60100501

 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติธรรม ศึกษาดูงานการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (5 ต.ค. 60) นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอำเภอแม่สะเรียง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติธรรม ซึ่งประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำศาสนา จำนวน 90 คน ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 8 จะศึกษาดูงานการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5- 6 ตุลาคม 2560 โดยจะศึกษาวิถีความเป็นอยู่พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และกิจกรรมล่องแม่น้ำศึกษาวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำสาละวิน ที่ บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา แต่กลับไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติธรรม เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนที่แตกต่างกันในแต่ละมิติมาใช้ในการศึกษาอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศด้วยสันติวิธี